BirdDog Flex 4K 4K Full NDI Decoder with Tally, Comms, PTZ Control, PoE+, DC

BirdDog Flex 4K 4K Full NDI Decoder with Tally, Comms, PTZ Control, PoE+, DC

$399.00

Only 1 left in stock

Only 1 left in stock

SKU: BIRBDFLEXIN Category: